biuro@kolonieiobozy.net Szybki kontakt
Najlepszy wybór
  • Łatwa rezerwacja i profesjonalne centrum obsługi
  • Wyjątkowe programy - nasze kolonie nie mają sobie równych pod względem atrakcji
  • Najniższa cena i specjalne promocje tylko dla naszych Klientów
  • Doświadczenie - od blisko 20 lat specjalizujemy się w koloniach i obozach
  • Najwyższa jakość - starannie dobieramy kontrahentów aby zapewnić najwyższą jakość naszych kolonii
Kategorie blog
Oferta dnia
Mega Kolonie w Górach dla Dzieci 8-13 lat z wycieczką do Energylandii w cenie! i dużą ilością atrakcji, basen kryty! Ustroń - Lato 2024 Mega Kolonie w Górach dla Dzieci 8-13 lat z wycieczką do Energylandii w cenie! i dużą ilością atrakcji, basen kryty! Ustroń - Lato 2024

Super Kolonie dla dzieci 8-13 lat w górach z wycieczką do ENERGYLANDII i do Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach w programie! Oraz moc innych atrakcji i super ośrodek z basenem! Zobacz Najciekawsze Kolonie w Polsce...

2 999,00 zł 2 799,00 zł
os.
Najlepsze kolonie survivalowe dla małych dzieci 7-10 lat - Survivalowe Love - Radowo Małe 2024 Najlepsze kolonie survivalowe dla małych dzieci 7-10 lat - Survivalowe Love - Radowo Małe 2024

Kolonie survivalowe dla dzieci 7-10 lat. Radowo Małe od lat jedno z najlepszych miejsc na kolonie dla najmłodszych urwisów z mnóstwem atrakcji. Elementy survivalu, gry zespołowe...

1 699,00 zł 1 549,00 zł
os.
HIT! Obóz wędkarski dla dzieci 2024 - Taaka Ryba - nad niezwykłym Zalewem Koronowskim - 10-14 i 14-18 lat HIT! Obóz wędkarski dla dzieci 2024 - Taaka Ryba - nad niezwykłym Zalewem Koronowskim - 10-14 i 14-18 lat

Taka Ryba, to najczęściej wybierany obóz wędkarski dla dzieci i młodzieży. Dlaczego? Żeby złapać Taaką Rybę trzeba znać miejsce, a nigdzie chyba nie ma  już tylu ryb co nad Zalewem Koronowskim i...

3 299,00 zł
os.
Letnia kolonia dla dzieci w górach dla Supermocnych - Zakopane - obóz dla dzieci w wieku  8-13 lat z wyjazdem do Energylandii w cenie! Letnia kolonia dla dzieci w górach dla Supermocnych - Zakopane - obóz dla dzieci w wieku 8-13 lat z wyjazdem do Energylandii w cenie!

Kolonie dla dzieci - lato 2024! Obóz Supermocnych w Zakopanem - 8-13 lat. Sprawdź swoje super moce, m.in. moc iluzji, moc przetrwania czy moc agenta. Super obóz dla super dzieci z wyjazdem do Energylandii w...

2 499,00 zł 2 349,00 zł
os.
Kolonie i Obozy dla Dzieci 2024 - TRZEBAWIE - Wysoko Oceniany i Wyjątkowo Aktywny Obóz dla Dzieci i Młodzieży w Polsce 7-15 lat Kolonie i Obozy dla Dzieci 2024 - TRZEBAWIE - Wysoko Oceniany i Wyjątkowo Aktywny Obóz dla Dzieci i Młodzieży w Polsce 7-15 lat

Najlepsze Kolonie w Polsce dla Aktywnych Dzieci. Myślisz Ciekawe Kolonie nad Jeziorem? Mówisz - TRZEBAWIE! Jeśli masz dość nudnych obozów dla dzieci to koniecznie zobacz ten program. Takiej ilości atrakcji...

2 390,00 zł 2 090,00 zł
os.
Kolonie konne dla dzieci - Radowo Mało i Kraina Ihaha - kolonia z nauką jazdy konnej od 6 lat Kolonie konne dla dzieci - Radowo Mało i Kraina Ihaha - kolonia z nauką jazdy konnej od 6 lat

Kolonie konne dla dzieci w Radowie Małym to oprócz nauki jazdy konnej również moc dodatkowych atrakcji dedykowanych dla najmłodszych. Kolonia odbywa się na wsi w gospodarstwie...

1 849,00 zł 1 699,00 zł
os.
Chmura tagów
Regulamin konkursu "WYMALUJ SWOJE WAKACJE"
Regulamin plebiscytu „Wymaluj swoje wakacje”

Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204. NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, kapitał zakładowy: 42.977.500 PLN zwana dalej Organizatorem.
2.Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 4 marca 2011 r. do 15 kwietnia 2011 r.
3.Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się wydawanego przez Organizatora dziennika „Głos Koszaliński” (zwanego dalej „Dziennikiem”) oraz na stronach serwisu internetowego www.gk24.pl
4.Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez Dziennik Kapituła Plebiscytu w składzie:
Wojciech Stanisławski – Masz Wakacje
Krzysztof Tuz – Masz Wakacje
Monika Wera – specjalista ds. marketingu
Joanna Boroń – dziennikarz „Głosu Koszalińskiego”

Zasady Plebiscytu
Plebiscyt ma charakter otwarty. Aby wziąć w nim udział należy wykonać i przesłać pracę plastyczną pt. „moje wymarzone wakacje”. Prace mogą być wykonane dowolną techniką przez dzieci w wieku
od 7 do 16 lat.

Udział
1.Zgłoszenia prac będą przyjmowane w okresie od 4 marca 2011 r. do 18 marca 2011 r. włącznie.
2.Warunkiem udziału w Plebiscycie jest przesłanie do redakcji Dziennika pracy plastycznej pt. „moje wymarzone wakacje”.
3.Zgłoszenie – pracę plastyczną należy przesłać na adres: „Głos Koszaliński”, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Wymaluj swoje wakacje”. Do zgłoszenia należy dołączyć informację zawierającą imię, nazwisko oraz wiek autora pracy, oraz imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego wraz z telefonem kontaktowym.
4.Dane uczestników plebiscytu nie będą przechowywane, zostaną usunięte zaraz po zakończeniu plebiscytu.
5.Rodzic lub opiekun prawny dziecka udziela Dziennikowi licencji na publikację prac w Dzienniku oraz jego portalu internetowym oraz w portalach Partnera Plebiscytu

Głosowanie
1.Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów.
2.Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany SMS-em w terminie od dnia
25 marca 2011 r. do dnia 10 kwietnia 2011 r., do godziny 24.00. SMS-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
3.W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym pracom zostanie przypisany sposób głosowania – prefiks oraz numer porządkowy.
4.By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na nr 71466 SMS o treści:

GK.CKP.xx  (gdzie xx to numer propozycji z listy)         np. GK.CKP.9

5.SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.
6.Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów.
7.Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
8.W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 4 wzoru SMS, nie zostanie on uwzględniony.
9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Ogłoszenie wyników i nagrody
1.Laureatami Plebiscytu zostaną trzy osoby.
2.Jedną nagrodę przyzna Kapituła Plebiscytu.
3.Dwie nagrody otrzymają autorzy, których prace uzyskają największą liczbę głosów - oddanych za pomocą SMS-ów.
4.Laureaci otrzymają nagrody, które szczegółowo określa załącznik nr 1 do regulaminu.
5.Wyniki plebiscytu zostaną opublikowane w Dzienniku nie później niż w ciągu czternastu dni od zakończenia głosowania.
6.O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w ciągu siedmiu dni od zakończenia głosowania.
7.Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska dziecka w przypadku gdy zostanie ono jednym z laureatów oraz publikację zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród.

Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.Uczestnik, wysyłający SMS w Plebiscycie, zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora.
3.SMS-y promocyjne i reklamowe mogą być wysyłane:
a) wyłącznie do uczestników biorących udział w akcjach i konkursach SMS organizowanych przez Organizatora w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę
b) nie częściej niż raz dziennie do każdego z uczestników.
4.Uczestnik akcji i konkursów SMS organizowanych przez Organizatora może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych, wysyłając na adres mailowy lotar.rohde@mediaregionalne.pl wiadomość pod tytułem: „SMS-y PROMOCYJNE”, w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.
5.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora
udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
7.Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: „Media Regionalne” Spółka z o.o., Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem „Wymaluj swoje wakacje”.
8.O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
9.Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
11.Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
12.Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: „Media Regionalne” Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.

Nagrody:
- Indiańskie lato - kolonia dla najmłodszych - zobacz szczegóły
w terminie 21.08 - 28.08.2011
- Akademia młodego Agenta - zobacz szczegóły
w terminie 09.08 - 19.08.2011
- Odjazdowe wakacje w Giewartowie - zobacz szczegóły
w terminie 23.06 - 30.06.2011 lub 24.08 - 31.08.2011

(*) - istnieje możliwość zmiany programu na inny wyłącznie w zakresie tego samego ośrodka oraz zmiany terminu za dopłatą różnicy w cenie.

Załącznik nr 1
do regulamin plebiscytu „Wymaluj swoje wakacje”


1.W Plebiscycie nagrodzeni zostaną autorzy trzech prac.
2.Nagroda przyznana przez Kapitułę - Mazury - Kulka - Akademia Młodego Agenta. Zostań Super Agentem. Obóz młodzieżowy na Mazurach (wiek 10-14 lat).
3.Nagrody, które otrzymają autorzy, których prace uzyskają największą liczbę głosów - oddanych za pomocą SMS-ów:
- laureat pierwszego miejsca – Odjazdowe wakacje - obóz wodno-rekreacyjny (wiek 7-12 lat)
- laureat drugiego miejsca - Indiańskie Lato - Runowo - kolonia dla najmłodszych (wiek 7-12 lat).
4.Nie istnieje możliwość wypłacenia laureatom równowartości pieniężnej w miejsce przysługującej im nagrody.


Mazury - Kulka - Akademia Młodego Agenta. Zostań Super Agentem. Obóz młodzieżowy na Mazurach (wiek 10-14 lat).

Termin: 09.08-19.08.2011

Cena zawiera:
zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie, realizację programu, opiekę pedagogiczną i medyczną, instruktorów warsztatowych, opiekę ratownika, ubezpieczenie NNW. Transport z Koszalina pod opieką konwojenta PKP, autokarem lub busem

Cena nie zawiera:
kieszonkowego, wydatków programowych, dodatkowych pakietów i wycieczek

Kulka jest specjalistycznym ośrodkiem kolonijnym o powierzchni 3 ha, położonym ok. 15 km od Szczytna nad brzegiem jeziora Łęsk. Do dyspozycji uczestników przygotowaliśmy: specjalny tor quadowy, most linowy, strzelnicę, pawilon świetlicowy (salę dyskotekową, salę ze stołami do ping-ponga, salę dydaktyczną), boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, plac zabaw dla dzieci, plażę z pomostem na jeziorze.

Hit sezonu! NOWO OTWARTY Cool CLUB – super klimat, najnowsza muzyka, 100% dobrej zabawy, DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie o mocy 5 tys. wat, 2 sale: taneczna i barowa na biforki i afterki, z czerwonymi okrągłymi kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem i minisceną. Super bezpiecznie – Cool CLUB – dostępny tylko dla kolonistów i obozowiczów w Kulce.

ZAKWATEROWANIE:
Namioty harcerskie 10-osobowe (po 6-7 osób w namiocie) – wyposażone w łóżka polowe, materace, koce, podłogę, półki na rzeczy osobiste. Murowany pawilon sanitarny: WC, umywalki, prysznice.
UWAGA! Zabierz ze sobą śpiwór.

Wyżywienie
cztery posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Pierwszy posiłek – obiad w dniu przyjazdu, ostatni – śniadanie w dniu wyjazdu.

Program podstawowy:
* Całodniowa wycieczka Olsztynek - Grunwald. W Olsztynku będziesz miał okazję podziwiać oryginalne, zabytkowe budowle oraz perfekcyjne rekonstrukcje budynków w Parku Etnograficznym. Zwiedzając Pole Bitwy pod Grunwaldem oraz muzeum na żywo przeżyjesz chwile wiktorii króla Jagiełły.
* Całodniowa wycieczka Mikołajki - Kosewo. W Mikołajkach czeka na Ciebie „Tropikana” – wodny park rozrywki w hotelu Gołębiewski: 700 metrów zjeżdżalni rurowych, jacuzzi, sauny, jaskinia solna, śnieżna i inne atrakcje. Bilet płatny dodatkowo 15 zł (do 12 lat) i 30 zł (powyżej 12 lat) – bilety płatne indywidualnie - nie wliczone w cenę nagrody.
W Kosewie Górnym zobaczysz i dotkniesz różnych gatunków zwierząt w ich naturalnym otoczeniu, zwiedzisz wyjątkowe muzeum poroży w stacji badawczej PAN.

Program Akademii Młodego Agenta:
* quady – przejażdżka sprawnościowa czterokołowcami po specjalnie przygotowanym torze (tylko u nas oryginalne quady Yamaha!),
* zobaczysz WSPol, gdzie szkolą się oficerowie polskiej policji,
* zajęcia linowe – poznasz podstawowe węzły alpinistyczne, przejdziesz po moście linowym i wejdziesz na wieżę ze skrzynek,
* nauka strzelania z łuku oraz broni pneumatycznej zakończona zawodami,
* wyprawa do Starych Kiejkut, miejscowości, w której rzekomo znajduje się tajna baza CIA w Polsce,
* poznawanie technik samoobrony,
* poznawanie sposobów szyfrowania wiadomości,
* zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
* codzienna zaprawa poranna dla podtrzymania sprawności fizycznej Młodego Agenta,
* zajęcia terenoznawcze – nauka posługiwania się kompasem, poznawanie zasad określania, kierunków, czytanie mapy, GPS,
* zajęcia survivalowe – sztuka przetrwania w lesie, kamuflażu i wzniecania ognia,
* warsztat detektywistyczny, podstawy daktyloskopii,
* gra terenowa „Poszukiwacze skarbów” z użyciem wykrywaczy metalu,
* nocna gra terenowa „Świetliki”,
* „Gra Agent” – gra terenowa sprawdzająca siłę charakteru i podsumowująca szkolenie agenta,
* uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Akademii Młodego Agenta,
* Cool CLUB – klubowe klimaty; dyskoteki – niezapomniane zabawy z DJ-em, super muzyką, do dyspozycji uczestników sala taneczna i barowa,
* kąpiele i plażowanie, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry i zabawy, konkursy.

Program fakultatywny - dodatkowo płatny i nie wliczony w cenę nagrody !
Olsztyn –wycieczka autokarowa – zwiedzanie Starego Miasta (zamek – Muzeum Warmii i Mazur, stary ratusz, kościół św. Jakuba, Wysoka Brama), wizyta w Planetarium Lotów Kosmicznych. Cena – 69 zł.
Wilno – wycieczka autokarowa – stare miasto, Ostra Brama, ratusz, katedra z grobami królewskimi, dziedziniec Uniwersytetu Wileńskiego, wzgórze Gedymina, cmentarz na Rossie. Cena – 159 zł.
Paintball – gra w maskach ochronnych z użyciem pistoletów barwiących (otrzymasz 100 kulek barwiących). Cena – 49 zł.
Paintball Plus – pakiet 4 fabularyzowanych gier taktycznych z użyciem broni barwiącej, podczas których sprawdzisz swoją zdolność działania w grupie, zgłębisz sztukę kamuflażu (otrzymasz 400 kulek barwiących). Cena pakietu – 149 zł.
Pakiet Super Aktywny – sprawdź jak to działa!
Segway – tylko u nas przejażdżka dwuśladowym pojazdem, który sam utrzyma Ciebie w stanie równowagi.
Zorbing – przemieszczanie się wewnątrz kuli sferycznej.
Quady – przeprawa po specjalnie przygotowanej trasie (tylko u nas oryginalne quady Yamaha!) Cena pakietu – 99 zł.
Pakiet Super Aktywny Plus: Dłuższa wyprawa z dreszczykiem emocji... Pakiet specjalny Quadów, Zorbingu i Segway’a zawierający oprócz przejażdżki, również naukę oraz udział w fabularyzowanej grze taktycznej. Jako komandos, między innymi na podstawie mapy przewieziesz quadem satelitę szpiegowskiego przez granicę. W kuli sferycznej pokonasz ‘pole minowe’. Uciekniesz wrogim agentom na Segway`u. A dodatkowo otrzymasz pamiątkową koszulkę. Cena pakietu –199 zł.

Zabierz ze sobą legitymację szkolną, paszport (przy wycieczce do Wilna), śpiwór i ewentualnie poduszkę „Jaśka” (dla obozów pod namiotami).


ODJAZDOWE WAKACJE - obóz wodno-rekreacyjny (wiek 7-12 lat).

Termin: 23.06–30.06.2011 lub 24.08-31.08.2011

Cena zawiera: program, zakwaterowanie, wyżywienie, kadra, opieka medyczna, ubezpieczenie

Cena nie zawiera: dojazdu - dojazd i powrót z ośrodka we własnym zakresie

Ośrodek „Michasiówka” położony jest nad przepięknym i krystalicznie czystym jeziorem Powidzkim w Giewartowie (około 10 km od Słupcy, 40 km od Konina i 85 km od Poznania). Ośrodek jest ogrodzony, posiada bezpośredni dostęp do wody (130 m linii brzegowej), własną plażę, pomost, położony jest w zatoce, gdzie woda jest płytsza (do 1,20 m) i cieplejsza niż na otwartym jeziorze – idealne miejsce dla początkujących pływaków. Mieszkamy w wyremontowanych, ładnie wykończonych domkach drewnianych lub murowanych, dysponujących 2-6 osobowymi pokojami z pełnym węzłem sanitarnym. Część bazy noclegowej jest świeżutka, wybudowana w ubiegłym roku. Jeden z domków przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren ośrodka jest zielony, zadbany i wypielęgnowany. W sąsiedztwie duża stadnina koni (około 1 km od ośrodka). Jeśli marzycie o udanym wypoczynku w uroczym zakątku to nie znajdziecie lepszego miejsca!

ZAKWATEROWANIE:
w domkach drewnianych lub murowanych typu studio (5-6 os.) z pełnym węzłem sanitarnym. Wybór rodzaju zakwaterowania zależy od Organizatora.

WYŻYWIENIE:
4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. W dniu rozpoczęcia imprezy pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja, w ostatnim śniadanie. Na drogę powrotną każdy otrzymuje suchy prowiant.
Twoje wakacje muszą być wspaniałe, a my zrobimy wszystko, aby takie były! Tu nie będzie czasu na nudę. Dostarczymy codziennej, świeżej porcji wakacyjnej adrenalinki. Mnóstwo czasu spędzimy nad wodą! Jeśli nie złapaliście jeszcze rytmu żabki to my Wam pomożemy! Nauczymy Was pływać nie tylko tak, jak ten zielony zwierzak, ale zaprezentujecie też kumplom i oczywiście rodzicom styl prawdziwego pływaka! Każdy dzień to inne, fascynujące zajęcia i nowe przygody. Znajdziecie tu wszystko: od quad’ów po nurkowanie, survival i liny. Nieoczekiwane emocje, wspaniałe przygody i wiele wyśmienitej zabawy! Nie musicie się bać niczego! Podczas zajęć wodnych jesteście zabezpieczeni kapokami i piankami, na zajęciach linowych kaskami i linami asekuracyjnymi, a na quady nie puszczamy Was bez kasków!. Tego lata chcielibyśmy, aby każdy z Was mógł powiedzieć o sobie „jestem ratownikiem”! Nauczymy Was, że szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie i zdrowie drugiego człowieka.

Zajęcia: 3 razy dziennie od 1,5 do 2 godzin.
PŁYWANIE – dużo czasu spędzimy nad wodą, bawiąc się i ucząc! Dla początkujących nauka pływania od zera
WODOWANIE piłka wodna, skoki, kosz wodny i cała gama wodnych szaleństw.
KAJAKARSTWO – krótka lekcja teoretyczna, kilka wskazówek jak obchodzić się z pływającą „maszyną” i uzbrojeni w suchy prowiant, niespożyte siły i dobry humor wyruszamy na wycieczkę po jeziorze.
NURKOWANIE – kto chce zobaczyć co jest na dnie jeziora i jak zachowują się ryby w głębinie???? ABC – czyli nurkowanie z maską, butlą i fajką.
PONTON – czyli jak wypoczywać na wodnej poduszce, przedostać się przez trzciny i dotrzeć do portu przy nie zawsze sprzyjającym wietrze.
ZAJĘCIA LINOWE – nasz park linowy zbudowaliśmy specjalnie z myślą o Was i doskonałej zabawie. Nie zabraknie tu stromych zjazdów , kolejki tyrolskiej, przejść po linie na wysokości ...
SKRZYNKI - wspinaliście się już na wysoką wieżę ze skrzynek?? Nie? To przekonacie się, że to nie tylko nowe wyzwanie, ale też świetna zabawa.
QUADY – chyba każdy chce poczuć się jak prawdziwy kierowca - tutaj sami odpowiadacie za tor jazdy, a maszyna nie zawsze chce jechać tam gdzie Wy.
BATUT – super zabawa dla małych, średnich i całkiem dużych. Potrafisz zrobić salto i wylądować na nogi?? Nasi instruktorzy pokażą Wam wiele ciekawych ćwiczeń na batucie. Zabezpiecza nas siatka, chroniąca przed spotkaniem z miękką trawą.
GRY TERENOWE – gry strategiczne wymagające często kilkudniowego przygotowania, odbywają się w ciągu dnia lub w środku nocy. Wszystko zależy od scenariusza i pomysłu na ich rozwinięcie i zakończenie.
ŁUCZNICTWO – jak zostać Robin Hoodem? Wrócimy do tradycji, będziesz strzelać z łuku bez przyrządów celowniczych, do tarcz ustawionych w lesie. Jak zwykle dobra zabawa i bezpieczeństwo będą najważniejsze.
STRZELECTWO – przyda się celne oko i wyczucie – będziemy strzelać do tarcz i przedmiotów.
SURVIVAL – szkoła przetrwania dla twardzieli - jak radzić sobie z własnymi słabościami, trudnymi sytuacjami. Sprawdzisz siebie i swoje umiejętności w ekstremalnych warunkach.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA – wspinaczka na sztucznej ściance z zastosowaniem nowoczesnego, atestowanego sprzętu wspinaczkowego i oczywiście pod opieką instruktora. 5 metrów wyżej świat wygląda zupełnie inaczej.
GRY I ZABAWY – ostry doping i zagorzała walka podczas wielu turniejów obozowych będzie nieodzowna. Każdy z Was wybierze ulubioną grę i wraz ze swoją drużyną w wolne wieczory będziemy toczyć zespołowe boje w siatkówkę, „kosza”, badmintona, piłkę nożną, będą też turnieje tenisa stołowego i piłkarzyków.
ZAJĘCIA ROZRYWKOWE – ogniska, dyskoteki, turnieje, chrzest. Dodatkowe, niespodziewane zajęcia na poprawienie już dobrego humoru. Spełnimy to, co sami wymyślicie i zaproponujecie (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku).
ZAJĘCIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY – brzmi bardzo poważanie, bo to poważny temat, a my Kochani chcemy Wam uświadomić, że pierwsze trzy minuty decydują o ludzkim życiu i chcemy byście pomimo swojego młodego wieku to życie potrafili ratować.
Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych (złe warunki atmosferyczne lub niesprzyjające warunki do prowadzenia poszczególnych zajęć itp.). W zamian zostanie zrealizowany program możliwy do wykonania.

Uczestnicy obozu wodnego dodatkowo powinni zabrać:
- obuwie na windsurfing (mogą być trampki), - dodatkowy strój kąpielowy.

FORUM OBOZOWE: Zorganizujemy wieczory trudnych pytań i mądrych odpowiedzi. Porozmawiamy o sprawach czasem wesołych, czasem smutnych, często niełatwych ale zawsze ważnych. Postaramy się znaleźć odpowiedzi na kwestie najistotniejsze: co to znaczy być przyjacielem, czy rodzice faktycznie marudzą, jak reagować na przemoc, jak wytrzymać z rodzeństwem, czy da się myśleć o niczym, kto i dlaczego Wam imponuje oraz wiele, wiele innych problemów, o których będziecie chcieli porozmawiać.

KOORDYNATOR: Tomasz „Chomik” Nidzgorski: Najznakomitszy przyjaciel dzieci i młodzieży jakiego znamy! Pedagog, wychowawca, socjoterapeuta, instruktor harcerski, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego , z planety z całą pewnością innej niż ZIEMIA !! Wirująca radość, zaraźliwa dla każdego w promieniu 100 m . Wiecznie uśmiechnięty, wypełniony od czubka głowy J po pięty pozytywną energią, specjalista od animacji dziecięcej. Kochany i uwielbiany przez dzieci, młodzież i rodziców! Zachęcający do działania i ciągłego odkrywania siebie kierownik . Skarbnica wiedzy i doświadczenia. Od 16 lat nieprzerwanie sunący w pogoni za małymi i dużymi obozowiczami zarówno w lesie, nad jeziorem, w górach czy nad morzem. Miłośnik pokolenia Kolumbów, romantyk, postać pełna życiowych pasji, człowiek wielu zainteresowań. Wolontariusz wielu organizacji i stowarzyszeń. Partner wielu projektów integrujących dzieci różnych narodowości. Pełen humoru i dystansu do siebie i świata.


Indiańskie Lato - Runowo - kolonia dla najmłodszych 7-12 lat

Termin: 21.08-28.08.2011

Cena zawiera:
cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę (opcja z transportem), zakwaterowanie w pałacu (pokoje 4-8 osobowe z umywalkami lub łazienkami, szafami, szafeczkami i innym osprzętem), ubezpieczenie NNW  do 10000 zł, opiekunów, instruktorów zajęć tematycznych, opiekę medyczną, ratownika na kąpielisku, jednodniową wycieczkę nad morze (w turnusach 14 dniowych), dyskoteki, ogniska, grille, gry i zabawy sportowo – rekreacyjne, pranie odzieży.

Cena nie zawiera:
DOJAZDU ! Istnieje możliwość osobnego dokupienia transportu za dodatkową opłatą. kieszonkowego, wydatków programowych.

Ośrodek kolonijny "Pałac pod Bocianim Gniazdem" w Runowie, to XVII wieczny pałac położony w pięknej wsi kaszubskiej, 14 km od Lęborka. Zabytkowy park z fontanną, oraz duże tereny zielone pozwalają na czynny kontakt z naturą. XIII wieczne grodzisko, stary cmentarz i liczne miejsca wykopalisk odkrywają nam rąbka bogatej historii tych terenów a las, śródleśne jeziorko i liczne potoki stanowią idealne schronienie dla dzikiej zwierzyny...

Na terenie ośrodka znajduje się zabytkowy park, boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej place zabaw, indiański skansen, mini zoo, sztuczna ściana wspinaczkowa, miejsce ogniskowe i grille. W pobliżu znajduje się nowo wybudowana stadnina koni...
Ośrodek stanowi pałac wewnątrz którego znajdują się pokoje 3 - 8 osobowe z umywalkami. Sanitariaty na końcach korytarza, holl z zabytkowym kominkiem, wszechstronna stołówka, kawiarenka, oraz wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy, są do dyspozycji gości . Do prowadzenia zajęć na powietrzu znajduje się zadaszony podest - 140 m kw.

WITAJCIE KOWBOJE I INDIANIE - chcemy zabrać was w niezwykłą podróż na Dziki Zachód...
Tu na "prerii" spotkacie nie tylko jelenie i borsuki, ale też Orła Bielika. Przeżyjecie niezapomniane przygody w "Obozie poszukiwaczy złota" gdzie pod okiem kowbojów nauczycie się płukać złoto, strzelać z bata i kręcić lassem. Będziecie trafiać do celów na Traperskiej Strzelnicy. Dla spragnionych wrażeń mamy jazdy konne na jednym z naszych rączych rumaków. Indianie przywitają Was w swojej ogromnej wiosce pełnej Tipi, Wigwamów i totemów. Będziecie razem z nimi lepili z gliny, wyrabiali talizmany, tańczyli przy ognisku. Wszyscy z was otrzymają stroje i zabiorą wykonane przez siebie rzeczy do domu.

Program prowadzony jest przez "Polskich Indian" i animatorów, w Wiosce Indiańskiej na terenie ośrodka oraz w obozowisku kowbojskim. Zajęcia oparte są na warsztatach plastyczno-muzyczno-teatralnych, rozwijaniu wyobraźni i umiejętności manualnych.

W PROGRAMIE:
* ROZBICIE OBOZU INDIAŃSKIEGO
* ZABAWY I GRY INDIAŃSKIE
* WYRÓB NARZĘDZI I STROJÓW
* LEPIENIE Z GLINY ZABAWEK I NACZYŃ
* "POLOWANIE NA BIZONY"
* STRZELANIE Z ŁUKU I Z WIATRÓWKI...
* TAŃCE PRZY OGNISKU
* RZUCANIE LASSEM I PODKOWĄ DO CELU
* WYKONYWANIE TALIZMANÓW
* NOCNY WYPAD W POSZUKIWANIU BLADYCH TWARZY
* JAZDY KONNE - 2 GODZINY
* PRZEJAŻDŻKA WOZEM TRAPERSKIM
* OBOZOWISKO POSZUKIWACZY ZŁOTA
* KĄPIELE W MORZU I W JEZIORZE POD OKIEM RATOWNIKA
* OGNISKA I DYSKOTEKI
* POKAZ WOLTYŻERKI - SKOKI PRZEZ OGIEŃ itp
* CHRZEST

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych 10 godzinnych pakietów - pakiety nie są wliczone w cenę nagrody !:
- jazd konnych - konna dyskoteka, elementy woltyżerki, spacery z koniem - 296 zł
- zajęć paintballowych, - strzelanie do celów, "świetlik", gry terenowe - 246 zł
- jazd quadem - przejażdżki po torze, jazda w terenie, podstawy budowy itp... - 199 zł
- zajęć strzeleckich – łucznictwo klasyczne-  róże zajęcia z instruktorami strzelanie do celu 199 zł

Potrzebne wyposażenie uczestnika kolonii:
* AKTUALNA LEGITYMACJA SZKOLNA
* BUTY NIEPRZEMAKALNE
* BUTY SPORTOWE I TURYSTYCZNE
* KLAPKI
* CZAPECZKĘ
* UBRANIA NA WARSZTATY
* STRÓJ KĄPIELOWY
* PODPISANE RZECZY
* PRZYBORY TOALETOWE
* LATARKA

Organizujemy transport z - dojazd nie jest wliczony w cenę nagrody:
* Katowic - koszt 200 zł
* Poznań - koszt 200 zł
* Warszawy - koszt 160 zł
* Gdańska - koszt 150 zł
* Szczecina - koszt 150 zł
* Koszalina - koszt 150 zł
Transport drogą kolejową PKP INTERCITY lub autobusem (informacje o rozkładzie jazdy i środku transportu dostępne w biurze na 1 tyg. przed wyjazdem).
do góry
Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl